O nás

Združenie obcí pre separovaný zber ,, TATIAR“ so sídlom v Pukanci bolo založené v roku 2003. Je zapísané
v registri združení obcí , registrované na Krajskom úrade v Nitre pod. č. VVS/2003/08510/32 reg.
Účelom založenia združenia bol spoločný záujem zaviesť separovanie komunálneho odpadu na území
združenia.
Združenie má vydané platné  súhlasy :
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov- zberný dvor komunálnych odpadov vydal Okresný úrad
Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 26.4.2016 evidovaný pod zn. OU-LV-OSZP-2016/006537-ODP-
Z

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  vydal Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti
o životné prostredie dňa 26.4.2016 evidovaný pod zn. OU-LV-OSZP-2016/006538-ODP-Z

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, činnosťou R12- úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1-R11 a R13 - skladovanie pred použitím niektorej z
činností R1-R12 odpadov vydal Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 26.4.2016
evidovaný pod zn. OU-LV-OSZP-2016/006536-ODP-Z
V súčasnosti má 17 členských obcí.
Zmluva o zriadení Združenia obcí pre separovaný zber "TATIAR"
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com