Prevádzka združenia funguje od jari roku 2003 v prenajatých priestoroch firmy Hammerbacher SK a.s.. Prvý rok existencie združenia sa  zber triedeného odpadu robil z obcí vozidlom ÁVIA, lisovalo sa na malom lise.Vozidlo Ávia a malý lis sú kúpené zo združených finančných prostriedkov. Na svoju činnosť - zber a lisovanie združenie žiadalo dotáciu z RF, podpísaním zmluvy s RF v októbri 2003 združenie dostalo v roku 2004 dotáciu vo výške 2.669.000,-Sk  na kúpu vozidla a dvojkomorového lisu. Táto dotácia bola podmienená zberom, vytriedením a odovzdaním určitého množstva druhotných surovín narastajúcim množstvom za každý rok až do roku 2009. Vedenie združenia po schválení Správnou radou sa rozhodlo prenajať ďalší objekt - garáže s kanceláriou, tiež od firmy Hammerbacher SK a.s.. Takže od  roku 2006  celá prevádzka združenia je v dvoch objektoch blízko pri sebe.

Samotný zber spočíva v systéme - občan - združenie - spracovateľ, zhodnotiteľ. Každá domácnosť dostala 4 vrecia, do ktorých dáva jednotlivo plasty, papier, sklo a kovy. V určený deň, podľa vývozného kalendára občan vyloží vrece s určitou komoditou pred dom, pracovníci zberového vozidla vrece vysypú do vozidla a vrece vrátia občanovi. Vozidlo  dovezie odpad do prevádzky združenia do  triediarne - lisovne.
Pracovníčky triediarne - lisovne dovezený odpad roztrieďujú a následne lisujú do balíkov.

PLASTY triedia a následne lisujú:
- PET nápojové  triedia podľa farieb na : číre, modré, zelené, mix(hnedé a ružové), ostatné
- PET  z jedlých olejov
- obaly z kozmetiky          
- zmesné plasty -  obaly od jogurtov, kečupov, masiel, smotany,.......tieto  nelisujú  len vkladajú do veľkých žochov
Fólie triedia  jednak  podľa  zloženia  HDPE a LDPE a aj podľa farieb- číru a farebnú a tiež lisujú
Prevádzka združenia - Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR
Množstvo komunálneho odpadu je založené na motivácii občanov z hľadiska jeho minimalizácie a  naopak  zvýšení podielu separovaného zberu. V našom združení tento systém v plnej miere funguje od roku 2003, keď občania začali v domácnostiach svoje odpady triediť. Dovtedy všetok odpad vyprodukovaný v domácnostiach putoval na skládky. Zavedením separovaného zberu v obciach nášho združenia občania triedia v rodinných domoch do vriec a v činžových domoch do označených kontajnerov papier, plasty, sklo a kovy.

Prevádzka združenia

Triedenie plastov
Lisovanie
PAPIER  triedia :
- zberový papier - noviny, časopisy, ... ukladajú do veľkých žochov
- kartón a lepenka .... lisujú do balíkov
Kartón a lepenka
Zberový papier
Zlisované balíky  pracovníci ukladajú podľa jednotlivých druhov odpadu. Keď je pripravené dostatočné množstvo odpadu odpad sa odvezie k spracovateľovi.

Dostatočné množstvo znamená:
- zlisované PET fľaše 78 - 84 balíkov, kamión 7 - 7,6 ton
- zlisovaný kartón 78 - 84 balíkov, kamión 14 -17 ton
- papier v žochoch 42 - 45 ks, kamión 14 - 17 ton
Zlisované balíky - plasty
Triediareň
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com